MIN HJERTESAK – forbundsleder har ordet


Av Dag Einar Liland, leder FTH

Forbundet Tenner og Helse er en pasientorganisasjon som i mer enn 30 år har hatt fokus på bivirkninger av odontologiske biomaterialer. Oppmerksomheten har særlig vært rettet mot forgiftninger og reaksjoner relatert til amalgamfyllinger.

Dentalt amalgam er en legering mellom sølv, tinn, kobber, sink og 50% kvikksølv. Denne legeringen er ikke stabil, noe som medfører en kronisk frigjøring av kvikksølv. Hos en person med amalgamfyllinger i tennene utsettes kroppen for kvikksølvforgiftning 24 timer i døgnet. Inntak av varm mat og drikke og tygging av tyggegummi fører til økt lekkasje fra amalgamfyllingene.

Kvikksølv er årsak til svært mange sykdommer og helseplager, og symptomene på kvikksølvforgiftning er mange. I følge den svenske legen Bo Nilsson, som er en foregangsmann i arbeidet mot bruken av amalgam som tannfyllingsmateriale, kan kvikksølvforgiftning gi minst 150 ulike symptomer.

FTH FORBUNDET TENNER OG HELSE ER EN IDEELL ORGANISASJON SOM SKAL ARBEIDE FOR:

• En bedre og giftfri tannbehandling.

• At de personer som blir skadet av tannlegebehandling skal ha rett til rehabilitering.

• At tannlegebehandling kommer innunder egenandelsordningen på lik linje med legebehandling.

FANESAKER:

• Amalgamforbud

• At det alltid skal benyttes beskyttelsesutstyr ved utboring av amalgamfyllinger

• Diagnose og behandlingstilbud

• Egenandelsordning for tannbehandling

AMALGAMFORBUD

Den 21. desember 2007 ble en merkedag i Forbundet Tenner og Helse sin historie. Da kunngjorde Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim at det fra 01.01.2008 ville bli innført forbud mot bruk av kvikksølv i Norge. Forbudet omfattet også bruk av dentalt amalgam, og fra 1. januar 2008 ble det således forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke amalgam som tannfyllingsmateriale. Det ble gitt et midlertidig unntak: Ut 2010 kunne amalgam blant annet brukes på pasienter som ble behandlet i narkose eller som er allergiske mot ingredienser i andre tannfyllingsmaterialer. Dette unntaket opphørte ved årsskifte 2010 – 2011, og fra 01. januar 2011 var det norske amalgamforbudet totalt.

En viktig milepel i Forbundet Tenner og Helse sin historie: Forbudet mot å bruke amalgam som tannfyllingsmateriell i Norge er et faktum. Imidlertid har det helt siden 1. juli 2003, da Sosial- og helsedirektoratet kom med retningslinjer som oppfordret til begrenset bruk av amalgam, vært klart at amalgam ikke skal være førstevalg for fyllingsterapi. Retningslinjene innskjerpet den gang også kravet til samtykke i forbindelse med all tann- behandling. Det vil si at tannlegene ikke lenger hadde lov til å benytte amalgam med mindre pasientene hadde gitt sitt samtykke til dette.

AT DET ALLTID SKAL BENYTTES BESKYTTELSESUTSTYR VED UTBORING AV AMALGAMFYLLINGER

Når tannlegen setter borrer i en amalgamfylling dannes det kvikksølvdamp. Denne gassen er MEGET GIFTIG. Du kan ikke se, lukte eller smake den, men du kan bli alvorlig syk av den. Derfor er det meget viktig at alle pasienter, og andre som oppholder seg i samme lokale alltid bruker beskyttelsesutstyr ved utboring av amalgamfyllinger.

Når FTH snakker om beskyttelsesutstyr ved utboring av amalgamfyllinger så menes det: kofferdamduk, friskluftsmaske, vernebriller, skarp bor, avsug ved tann, avluftning av lokalene. I tillegg anbefaler vi tilskudd av naturlige vitaminer og mineral før, under og etter behandlingen, og at man fjerner en fylling om gangen med 6 – 8 uker mellom hver utskifting. Samt bruk av kulltabletter og alkohol.

FTH anbefaler alle som skal skifte sine amalgamfyllinger – bruk en tannlege som har beskyttelsesutstyr. Les om amalgamsanering på på våre hjemmesider før du begynner å sanere dine amalgamfyllinger.

Vi får stadig høre at det ikke finnes noen vitenskapelige bevis på at amalgam er farlig, men faktisk er det bevist at man kan bli friskere av å fjerne amalgamfyllingene i tennene! Dessuten finnes det ingen vitenskapelige bevis som sier at amalgam ikke er farlig, og det finnes tusenvis av studier som viser at kvikksølv påvirker en rekke metabolske prosesser og organsystemer hos mennesker og forsøksdyr.

I Bivirkningsbladet som Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, BVG, utga i desember 2008 kan vi lese at helseplager minsker etter utskifting av amalgamfyllinger.

Studier viser at så mange som 77 – 93 % blir bedre eller helt friske etter å ha sanert alle amalgamfyllingene sine. Med en så høy prosentandel er det helt klart at kvikksølvet i amalgamfyllingene spiller en meget stor rolle som årsaksfaktor til diverse helseplager og sykdommer. Kvikksølv lagres i flere av kroppens organer, blant annet i hjerne, lever, hjerte og nyrer. Kvikksølvet lagres også i fettvev og gir skader på cellenivå.

I følge Helsedirektoratet er det kjent at kvikksølv har et bredt spekter av skadelige effekter på celle- og organnivå. Hvorvidt kvikksølveksponering fra amalgam er tilstrekkelig til å utløse kroniske symptomer utenfor munnhulen, har imidlertid vært et kontroversielt spørsmål.

KVIKKSØLV finnes blant annet som, kvikksølvdamp, ionisk kvikksølv og den farligste formen metylkvikksølv.

Kvikksølvdampen fra amalgamfyllingene trekker inn i blodbanene i munn og svelg, og kan skape problemer i hode, hjernen, bihulene, og andre deler av kroppen.

Ionisk kvikksølv er kvikksølvmolekyler som blir slitt av amalgamfyllingene ved tygging og gnissing av tenner. Når disse kvikksølvmolekylene kommer ned i magen kan de gi problemer i hele fordøyelsessystemet; magesekk, tynntarm, tykktarm, galleblære, bukspyttkjertel, lever. Kvikksølv dreper de gode tarmbakteriene som vi alle er avhengige av for å kunne opprettholde en god helse. Kvikksølvet skader og ødelegger også enzymene i mage tarmsystemet. Kan ikke enzymer og bakterier i mage tarm gjøre jobben sin blir ikke maten fordøyd slik den skal, får vi helseproblemer. Kvikksølv spiller således en rolle som årsaksfaktor ved matintoleranse og matallergier. Se gjerne hjemmesiden til Mat & atferd: https://matogatferd.no/

Metylkvikksølv er den farligste formen for kvikksølv, fordi dette nå er omdannet til et organisk kvikksølvmolekyl, og det er hundre ganger mer giftig enn hva kvikksølvet var i sin opprinnelige ioniske form. Kvikksølvet omdannes til metylkvikksølv når kvikksølvdamp fra amalgam griper et enzym fra spyttet som omdanner kvikksølvets form fra å være et uorganisk metall til å bli et organisk molekyl med betegnelsen CH3HG+.

Metylkvikksølvet kan trenge seg inn i nervecellene i sentralnervesystemet og skape en mengde alvorlige sykdommer. Kvikksølv er en av klodens farligste nervegifter! Når disse organiske molekylene angriper nervecellene kan det utvikles alvorlige psykiske lidelser. Flere forskere har tatt til ordet for at kvikksølv spiller en vesentlig rolle som årsaksfaktor til blant annet Alzheimer.

I 1985 skrev lege Bjørn Johan Øverby i teknisk ukeblad at marginalfracturer og randsprekker fører til lekkasje av kvikksølv og sølv fra selve amalgamplomben. Han viser blant annet til studier fra 1978 og fra 1974.

Fra munnen transporteres kvikksølvet direkte til dype hjernelag via arteriene i ganetaket. Det vil således lagres inntil 250 ganger mer kvikksølv i hjernen enn i annet vev. Kliniske undersøkelser og laboratorieforsøk, viser at en enkel amalgamfylling kan frigi så meget som 1-5 milligram kvikksølv pr. døgn. Bemerk milligram. I følge svenske normer (1985) er den toksikologiske grenseverdien for en 80 kg. person 32 mikrogram. I følge Handbook of Toxicology of Metals (Elsevier 1979) er det nok med 10 ganger grenseverdien for å få en kronisk forgiftning.

Noen er i dag av den oppfatning at grenseverdien for hvor mye kvikksølv som tåles av den menneskelige organisme mest sannsynlig er mye lavere enn dette. Kanskje så lav som 0!

I følge Dr. Øverby kan en normal amalgam-munn inneholde nok kvikksølv til å skape en kronisk kvikksølvforgiftning.

SYMPTOMER PÅ KVIKKSØLVFORGIFTNING er mange. Jeg nevner her noen: hodepine, dårlig hukommelse, lærevansker, konsentrasjonsproblemer, irritabilitet, aggresivitet, depresjon, angst, kviser, kløe, eksem, smerter i øynene, tåkesyn, metallsmak i munnen, intolleranse, allergier, astma, nedsatt immunsystem, magesmerter, forstoppelse, hjerteflimmer, muskelsmerter, osv. osv.

Kronisk kvikksølvforgiftning kan utvikle seg langsomt. Det kan ta flere 10-år før de alvorlige plagene viser seg. Amalgam er sannsynligvis historiens største medisinske katastrofe.

Boyd Haley, professor og forsker ved University of Kentucky knytter blant annet følgende diagnoser til kvikksølv: Autisme, ADHD, lærevansker, Alzheimer, MS, ALS (Amyo- trofisk lateralskklerose, ALS er en nervesykdom som angriper motoriske nerveceller i ryggmargen og hjernen. Den er uhelbredelig, og behandlingen er i stor grad symptomatisk.), Parkinson sykdom, Gulf War Syndrom, ME, kronisk utmattelsessyndrom m.m.

”En myte finnes i helsevesenet; at det bare er en forsvinnende liten del av pasientene som har problemer relatert til amalgam og andre tannfyllingsmaterialer. Egentlig er de amalgamskadde omtrent like mange som andelen personer med diabetes. Likevel får de tannhelseskadde på ingen måte den hjelp og støtte som diabetespatientene får. De er deri- mot så langt blitt betraktet som psykisk syke. Helsevesenet har mislykkes.

En svensk undersøkelse av Tandvårdsskadeförbundets medlemmer viser at bare åtte prosent oppga at en lege gjorde dem oppmerksom på årsaken til symptomene.Ytterligere sju prosent hadde hatt en tandlege som gav en riktig diagnose. Majoriteten av medlemmena hadde selv kommet på årsaken, fått informasjon via Tandvårdsskadeförbundet, lest i media om problemet eller blitt tipset av venner.

I gjennomsnitt var medlemmene syke i 12 år før de oppdaget årsakssammenhengen, og en fjerdedel hadde vært syke i 20 år eller mer. De hadde rukket å besøke legen mange ganger i løpet av den tiden, men utan å få klarhet i hvorfor de var syke.Man kan konstatere at når det gjelder tanhelseskader har helsevesenet mislykkes fullstendig, og ikke engang etter mange års sykdom har pasientene fått vite hva de lider av. Flertallet har kommet på årsakene selv og har tilfrisknet etter sanering.”

Dette sier Ann-Marie Lidmark, Folkehelselseviter, projektleder for HET-projektet og huvedsekretær for Dentalmaterialutredningen i Sverige.

GULL og amalgam i samme munn er den aller verste kombinasjonen. For når man blander slike metaller, oppstår det elektrisitet (oralgalvanisme). Munnen blir som et batteri, og det skjer hurtige nedbrytninger, korrosjon, på det minst edle metallet.

FLUOR er et annet giftstoff som brukes i tannpleien og er en kraftig protoplasmisk gift, mere giftig enn bly og nesten like giftig som arse- nikk. Fluor påvirker cellenes stoffskifte. Fluor er et grunnstoff som finnes i naturen blant annet som kryolit – en steinart som består av natriumaluminiumfluorid. Fluor fremkommer som et biprodukt ved aluminiumfremstillingen.

ROTFYLLINGER kan gi alvorlige sykdommer. En rotfylling kan kortslutte tilførselen av nervesignaler mellom hjernen og ulike organer, og dette kan føre til sykdommer hvor som helst i kroppen. Rotfyllinger kan forårsake kron- iske betente organer og til og med 7 kreft i de ulike organene. Dette er ingen ny oppdagelse, Dr. Weston Price, forskningsdirektør i 14 år for ADA, den amerikanske tannlegeforening, publiserte på 1920 – tallet en rekke artikler om faren ved rotfylte tenner.

CAVITATION / KAVITASJONER er en betegnelse på et bakteriebefengt hulrom som dannes i kjeven etter at en tann er fjernet. Hoved årsaken til slike betennelser er at tannlegen ikke har renset god nok opp etter å ha trukket en tann. Når man trekker tenner er det nødvendig å fjerne hinnen som omgir rotspissen og borre bort 1-1,5 millimeter av kjevebeinet som har omsluttet tannroten. Og rengjøre hullet for beinfragmenter og bakterier. Hvis man bare trekker tannen uten å foreta dette opprydningsarbeidet, vil vevet kunne gro igjen over hullet i kjeven med avfallsstoffer i. Det kan senere utvikle seg svært farlige anaerobe bakterier der. Bakteriene kan over lang tid utvikle seg, uten at vi engang aner at de er der. De vises vanligvis ikke på røntgen, og vi behøver ikke engang å føle smerter fra dem. Disse bakteriene kan utvikle sykdommer andre plasser i kroppen, men det er egentlig ikke bakteriene som er farlig, det er avfallsstoffene de produserer som er giftige.

BESKYTTELSESUTSTYR ved utboring av amalgamfyllinger er en annen viktig sak for FTH. Gjeldene retningslinjer er dessverre ikke gode nok. Du kan bli alvorlig syk av å gå til tannlegen.

• Når tannlegen setter borren i en amalgamfylling dannes det, kvikksølvdamp.

• Denne gassen er MEGET GIFTIG

• Du kan ikke se, lukte eller smake den, men du kan bli alvorlig syk av den.

• FTH anbefaler alle som skal skifteut amalgamfyllinger – bruk en tannlege som har beskyttelsesutstyr. Vi anbefaler alle å lese om amalgamsanering på vår hjemmeside.

DIAGNOSE OG BEHANDLINGSTILBUD

Diagnose og behandlingstilbud til denne pasientgruppen er noe FTH i en årrekke har krevd få på plass. Situasjonen for mange som får “diffuse” helseplager, er at de fleste leger og tannleger ikke har nok kunnskap om amalgam og kvikksølvforgiftning. Mange havner derfor som pasienter i psykiatrien, og blir gjerne ytterligere forgiftet av den medisinske behandlingen de der får.

SAMARBEIDSPROSJEKTET

I april 2009 mottok Helsedirektoratet en presisering av oppdrag vedrørende samarbeidsprosjekt mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Målet med samarbeidsprosjektet er at personer som knytter sine helseproblemer til odontologiske biomaterialer skal få bedre helse og/eller bedre livskvalitet. Prosjektet skal også ha som mål å hjelpe dem som har skiftet sine tannfyllinger, men som fortsatt opplever helseplager som de setter i sammenheng med tidligere fyllinger.

Helsedirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe, som ledes av Harald J. Hamre og en referansegruppe der FTH er med. (Hamre har skrev boken Amalgam og sykdom.)

Arbeidsgruppen laget et utkast til prosjektskisse, juli 2009. Møte i referansegruppen september 2009, FTH gir skriftlige merknader og innspill. Nytt møte februar 2010. FTH kritiserer prosjektet fordi det er blitt mer forskning enn behandling.

Som en del av samarbeidsprosjektet har, Nasjonalt Forskningssenter innen Alternativ og Komplementær Medisin, NAFKAM gjennomført en spørreundersøkelse blant FTH sine medlemmer.

Nytt møte februar 2012 delprosjekt 1a, utskifting av amalgamfyllinger.

FTH mener at Helsedirektoratets retningslinjer fra 2009 ikke ivaretar pasientene på en god nok måte. Spesielt når det gjelder bruk av vernetiltak ved utboring av amalgamfyllinger, mener FTH at anbefalingene i disse retningslinjene ikke er gode nok. I delprosjekt 1a, utprøvende behandling, er det disse retningslinjene tannlegene har å rette seg etter.

Med bakgrunn i vår kompetanse mener vi at det er galskap å utsette både syke og friske mennesker for den risiko det er å borre ut amalgamfyllinger uten at pasienten er tilstrekkelig beskyttet. FTH sine anbefalinger ved utskifting av amalgamfyllinger er som tidligere nevnt: kofferdamduk, friskluftsmaske, vernebriller, skarp bor, avsug ved tann, avlufting av lokalene. Og i tillegg benytte tilskudd av naturlige vitaminer og mineraler før, under og etter behandlingen. Fjern en fylling om gangen, og 6 – 8 uker mellom hver utskifting. Samt bruk av kulltabletter og alkohol, som Tenner& helse 9 reduserer opptaket av kvikksølv. Nytt møte april 2013. Etter fire år med planlegging har det endt opp med at det skal igangsettes to forsøk. Det ene er utprøvende behandling, det andre er et rehabiliteringsprogram for dem som har skiftet sine tannfyllinger, men som fortsatt setter sine helseplager i sammenheng med tidligere fyllinger.

FTH sin anmodning til Helsedirektoratet på dette møte var: «Opprett et behandlingstilbud til denne pasientgruppen NÅ, det er etisk uforsvarlig at alle dem som lider og ikke får et behandlingstilbud, skal måtte vente til disse forskningsprosjektene er avsluttet».

Dette har med livskvalitet å gjøre, og når vi vet at årsaken til all denne lidelsen skyldes en uforsvarlig offentlig tannhelsepolitikk som gikk ut på forebyggende behandling. Det vil si at det var skoletannlegene som lagde hull i tennene til sine pasienter, og de begrunnet det gjerne med viktigheten av å legge forebyggende flater. Da må også det offentlige rydde opp. Det vil si å gi hjelp og behandling NÅ!

ER DET HJELP Å FÅ?

Innen den offentlige helsetjenesten er det i dag liten eller ingen mulighet for et optimalt behandlingstilbud til denne pasientgruppen. Innenfor alternativ behandling finnes det diverse tilbud, noen opplever å få hjelp, andre ikke. Vi er alle forskjellige, så om noe hjelper meg er det ikke dermed sikkert at det samme vil hjelpe deg, eller omvendt. Den menneskelige organisme er komplisert sammensatt.

I 2011 traff jeg Biomedisinsk Helse AS og Heilpraktiker Oliver Weiss på alternativ messen i Bergen. Oliver Weiss driver klinikk i Limburg Tysk- land. Han er utdannet Heilpraktiker og har bred naturmedisinsk kompetanse. Han er trolig en av Tysklands mest anerkjente helhetsmedisinere. Som arbeidsverktøy ved undersøkelse av pasientene bruker han DeltaScan Ekspert.

Diagnoseverktøyet DeltaScan Ekspert og DeltaScan-teknikken representerer et kvantesprang i moderne diagnostikk. Opprinnelig kommer den fra russisk romfart, systemet er fra 1990 videreutviklet i regi av tyske interesser. DeltaScan Expert er godkjent som medisinsk apparat gjennom det tyske Medizinproduktgesetz( MPG), og brukes av leger, heilpraktikere og på sykehus i Tyskland.

I tillegg til diagnose vertøyet Deltascan Ekspert, bruker Oliver BE- T-A laboratorietest. Denne testen består av analyse av spytt, urin og blod og viser pH-nivået i cellene, oksidasjonsbelastning, elektrisk motstand i blod, urin og spytt. Dette gir blant annet nøyaktig informasjon om syre – base balansen, belastninger fra miljøgifter og tungmetaller, samt energitilstanden i både nyrer og bukspyttkjertel.

BE- T-A laboratorietest gir informasjon om blant annet hvor sårbar du er ovenfor noen form for sykdom, om immunforsvaret er i stand til å stå i mot forgiftninger eller giftbelastninger, om kroppen og alle væsker er i et sundt terreng, og om det er behov for antioksidanter, vitaminer, mineraler eller enzymer. Om din alder samsvarer med din nåværende biologiske status i kroppen, eller er du biologisk egentlig mye eldre enn du tror du er?

I den biologiske medisin forklarer man begrepet oversyring med kronisk høyt syrenivå(ph) i bindevevet i hele kroppen. Når det er snakk om kroniske lidelser som reumatisme, migrene eller kreft, kan man regne med at det har vært en massiv syrebelastning i kroppen over lang tid. (Den underliggende grunnen til)

En slik syre – base ubalanse kan ha mange forskjellige årsaker. Amalgamforgiftning kan være en av dem. Andre årsaker til oversyretilstand kan være årelang feilernæring, livsstilbelastninger som stress, angst og sinne, bruk av medikamenter som smertestillende, kortison, cellegift, stråling, forgiftningstilstander fra amalgam, bly, røyking og alkohol.

Følgene av en kronisk oversyre- tilstand kan bli: allergier, psoriassis, reumatiske lidelser, fibromyalgi, sirkulasjonsforstyrelser, årekrampetilstander, mage- tarmsykdommer, hjerteinfarkt, slaganfall, halsbrann, migrene, m. m.

Med bakgrunn fra mange års erfaringer med kroniske syke pasienter og parallelle laboratorietestinger før og etter behandlingene, har Oliver utviklet tilpassede base-/avgiftningsfusjoner som settes sammen for å kunne innvirke på ethvert stadium av oversyretilstander, samtidig som hver celle i kroppen får en avgiftningsmulighet. Oliver har utviklet en effektiv metode for å binde de frigjorte giftstoffene og utskille dem uten å belaste kroppen.

Parallelt blir utrensingsevnen til lever og nyrer støttet og forsterket, samtidig som cellene blir fylt med nødvendige mineraler. Behandlingen er hovedsakelig intravenøs og hver pasient får et behandlingsopplegg som blir tilpasset dem, ut fra svarene som alle prøvene har gitt.

Av behandlingsterapien til Oliver vil jeg her nevne to, Hematogen oksidasjonsterapi(HOT) og ultrafiolett bestråling av eget blod, (UVB)

Den sveitsiske legen Dr. Med. F. Wehrli utviklet denne metoden rundt 1950. Etter få år ble den introdusert i Tyskland. Oliver begynte med denne behandlingen i 1995.

Hematogen oksidasjonsterapi (HOT) er en uskadelig biologisk terapimetode som gir vesentlig forbedring i blodets flytegenskaper, øker cellerespirasjonen og øker blodets evne til å bringe oksygen til områder i kroppen som har dårlig sirkulasjon. Det er en stimulerende og oppbyggende terapi, som ofte setter i gang viktige biokjemiske prosesser ved kroniske sykdommer. Erfaringene deres er så gode at de anser Hematogen oksidasjonsterapi behandling som uvurderlig i forbindelse med en del kroniske sykdommer.

Ved Hematogen oksidasjonsterapi (HOT) tappes det ut 50-80 ml blod som blir bestrålt med lys med en spesiell frekvens. Denne behandlingen setter i gang viktige biokjemiske prosesser i blodet, etter denne behandlingen blir blodet tilbakeført til pasienten. Det behandlede blodet innvirker på de forskjellige sykdomstilstandene, og på celler som er ødelagt. Det virker forsterkende på immunsystemet og motstandskraften, og øker den subjektive opplevelsen av velvære, konsentrasjon og klar tankekraft.

Forstyrelser i blodcellesammensetningen, perifere sirkulasjons forstyrelser, høyt blodtrykk, angina pectoris, lungesykdommer, leversykdommer, nyresykdommer, mage- tarmsykdommer, stoffskiftesykdommer, migrene responderer alle på denne behandlingen.

Neste behandlingsterapi. Terapi med Ozon – aktivert oksygen. I ozon finnes oksygenet i en spes- iell aktiv form, med 3 atomer oksygen. Oksygenet i luften vi puster i består av 2 oksygenatomer. Hver celle i kroppen trenger oksygen til stoffskiftet, mangler oksygenet dør cellen. Gjennom ozon-behandling kan oksygenet nå celler i kroppen som normalt ikke får nok oksygen på grunn av sykdom. Ozon utrydder bakterier, virus og sopp og det reparerer vev og øker farten på sårheling. Ozon øker blodsirkulasjonen og balanserer fett- stoffer, ozon avgifter lever og nyrer, og det er smertelindrende. Det tappes ca. 100 ml. blod som blir blandet med et ozonkonsentrat. Denne spesielle blod-oksygenblandingen blir så ført tilbake i kretsløpet, hvor det fører større mengder oksygen til cellene.

Med bakgrunn i egne erfaringer antar jeg at denne form for diagnose, og den behandling som Oliver tilbyr er blant det beste som finnes. Oliver har jevnlig testdager i Norge. Se hjemmesiden til Biomedisinsk Helse AS http://www.bmhelse.no hvis dette er noe som interesserer deg.

«OVERSYRING»

Det at mange av oss har en massiv “oversyring” skyldes blant annet vår moderne og usunne livsstil. Så her kan det gjerne være på sin plass å minne om Hipokrates ord.

“Din mat er din medisin, og din medisin er din mat”

Hipokrates omtales som legekunstens far.

Vi kan alle gjøre noe med “oversyring”, her er det å være seg bevist sitt kosthold.

Oliver og hans team anbefaler at kosten vår består av 60 – 80 % base og 20 – 40 % syredannende mat. Skal vi klare å ha et kosthold innen for disse rammene må vi være oss bevist hva vi spiser. Frukt, grønnsaker, nøtter og frø, med noen unntak er basedannende mat. Kornprodukter, meieriprodukter, kjøtt og fisk er syredannende mat. Ser vi på det daglige kostholdet så ligger det for de fleste på en plass mellom 90 – 100 % syredannende mat. Avstanden mellom det optimale og det faktiske kostholdet er ekstremt stort.

EGENANDELSORDNING FOR TANNBEHANDLING

Landsmøtet i FTH har vedtatt at forbundet skal arbeide for at det blir etablert egenandelsordning for tannbehandling, tilsvarende den som i dag gjelder ved legebehandling.

«Vi har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet, og utrede ulike modeller med sikte på at det etableres et tak på hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling. Vi vil innføre gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 å».

Dette står å lese i den politiske plattformen fra 2009 for flertallsregjeringen, utgått av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Det var ikke mye flertallsregjeringen fikk utrettet på dette feltet i de årene de regjerte.

FTH har sendt en henvendelse til partilederne på stortinget om at det er på høy tid å innføre egenandelsordning, med øvrebegrensning, for behandling hos tannlege på samme måte som for annen legebehandling. Slik at personlig økonomi ikke lenger blir avgjørende for hvorvidt folk får den tannbehandling de trenger.

Du kan støtte Forbundet Tenner og Helse sitt arbeid ved å bli med- lem, eller med en økonomisk gave til konto nr. 1203 19 56135.

Jeg har i noen år vært tillitsvalgt i FTH, det har vært en lærerik peri- ode. Jeg er imponert over den inn- satts som tidligere tillitsvalgte har bidratt med, likeså er jeg meget forundret og skremt over den mangel på innsats det har vært og er blant helsemyndighetene og mange av landets politikere når det gjelder tannhelseproblematikk. Hadde helsemyndighetene tatt disse helseproblemene på alvor og gjort noe med dem for 20, 30,100 eller 150 år siden, hadde mange av oss unngått mye lidelse, og landet ville sannsynligvis ikke hatt noen lange helsekøer.

Norge ble det første landet i Europa som innførte forbud mot bruk av amalgam som tanfyllingsmateriale. Men hvor lenge skal vi vente før norske myndigheter tar sitt etiske og moralske ansvar og hjelper alle dem som er langtidssykemeldte eller uføretrygdet på grunn av sykdommer og helseplager forårsaket av en uforsvarlig tannhelsepolitikk ? Mange som vokste opp etter krigen, og kom innunder den offentlige skoletannhelsen, ble påført et umenneskelig overgrep av skoletannlegen. Mange tusen pasienter sliter i dag med diverse helseplager og sykdommer, som en konsekvens av den uforsvarlige tannhelsepraksisen som den offentlige skoletannhelsen utførte på 50- 60 og 70 tallet. Praksis var å borre størst mulig hull i flest mulig tenner, dette for å kunne bruke mest mulig amalgam. 11 Hvorfor bruke mest mulig amalgam? Det ga penger i kassen. Tannlegene begrunnet det gjerne med viktigheten av å legge forebyggende flater.

Klipp fra Store norske leksikon Forfatter: Harry T. Cleven:  «Alfred Owre (1870 – 1935) var lege og tannlegespesialist. Han var rektor(sean) ved University of Minnesota, College of Dentistry og ved det odontologiske institutt ved Columbia University i New York. Owre var interessert i metaller, og i flere år eksperimenterte han med materialer som var assimilerbare med kvikksølv. Dette resulterte i oppfinnelsen av et vellykket amalgam. Han gav patentrettighetene til Den norske tannlegeforening, og dette tilførte foreningen inntekter i flere år»

Hørt om bukken som passet havresekken?

KVIKKSØLV FIREDOBLET I ATMOSFÆREN

Amerikanske forskere publiserte i sommer en forskningsrapport der konklusjonen var at mengde kvikksølv i atmosfæren er firedoblet siden tiden før industrialiseringen. Spesielt fugler som lever i økosystemer nær vann er utsatt, og i følge den kanadiske forskeren Nil Basu går bestanden av sangfugler ned over hele verden.

Kvikksølvforgiftning gir fuglene hjerneskader, og fugler som hadde fått i seg kvikksølv sang kortere og dårligere.

Det har lenge vært kjent at fisk fra diverse vassdrag inneholder kvikksølv, gravide og ammende kvinner er blitt rådet til å ikke spise fisk som er fanget i disse områdene. Kvikksølv akkumuleres i næringskjeden derfor vil små fisk være tryggere å spise enn større fisk.

Kvikksølv er en av klodens farligste gifter, kvikksølvforurensning og kvikksølvforgiftning er en enorm stor trussel for alt organisk liv på jorden. En global katastrofe av enorme dimensjoner i nær fremtid er reell om det ikke snarest settes inn tiltak som begrenser forurensningen og forgiftningen som hver dag skjer over helse verden ved bruk av kvikksølv.

En amalgamfylling er et giftdeponi, som forgifter kroppen din med kvikksølv 24 timer i døgnet. Forbundet Tenner og Helse har i innspill til regjeringens nye nasjonale helse- og sykehusplan oppfordret Helse- og omsorgsministeren om å ta amalgam- og kvikksølv- forgiftning på alvor når det nå skal utarbeides en ny Helse- og sykehusplan.

For oss mennesker er amalgamfyllingene i tennene en alvorlig belastning som forhindrer oss i å oppnå optimalt god helse.

DET LIGGER ANSLAGSVIS 20 TONN KVIKKSØLV LAGRET I TENNENE TIL DEN NORSKE BEFOLKNING!

Nå må helsemyndigheter og politikere våkne, og sette inn adekvate helseforebyggende tiltak.

Følgende tre punkter vil bidra til bedre helse

• Pålegg alle tannleger å bruke beskyttelsesutstyr ved utboring av amalgamfyllinger.

• Likestill tannlegebehandling med legebehandling når det gjelder egenandeler.

• Godkjenn amalgamsanering som forebyggende helsearbeid, og bruk kun metall frie tannfyllingsmaterialer.

Det er på høy tid at vi lærer av de feil som er blitt gjort, bare da kan vi få et bedre samfunn med en bedre livskvalitet for oss mennesker.

Nordsjødykkerne fikk etter mange års kamp oppreisning etter en dom i Strassburg. Hva med alle barna som deltok i vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse og som fikk ME som følge av vaksinen? Alle tannhelsesekretærene som har fått helsen ødelagt som følge av kvikksølvforgiftning i sitt arbeid? Alle Nordsjøarbeidene som fikk helsen ødelagt fordi det var viktig- ere med fortjeneste enn å ha fokus på Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) da man startet oljeboring i Nordsjøen? Og alle dem som er blitt skadet av amalgam og kvikksølv på grunn av en uforsvarlig tannhelsepolitikk? Alle disse bør få oppreisning og kompensasjon for de tap og lidelser en er blitt påført. Tidligere forsvarsminister Anne- Grethe Strøm-Erichsen viste stort mot da hun gav krigsseilerne oppreisning. Hvor lenge må vi vente før neste statsråd tør å vise like stort mot? Norge kan også her være først i Europa, hvis det finnes Statsråder og politikere som tør og har mot til å gjøre en forskjell. Norge har råd til å gi oppreisning og økonomisk kompensasjon for tap og lidelser disse menneskene er blitt påført. Det står kun på vilje og mot!