BESKYTTELSE UNDER UTBORING AV AMALGAM


Når en amalgamfylling bores ut, frigjøres det kvikksølv i form av damp og støv. Det er ytterst viktig at man beskytter kroppen mot dette kvikksølvet. Mange amalgamskadde vet av smertelig erfaring at utilstrekkelig beskyttelse under utboring av gamle fyllinger kan føre til betydelig forverring av menneskers helsetilstand. Det er derfor med god grunn at det uttrykkes bekymring for alle dem som får slikt arbeid utført av tannleger som unnlater å ta i bruk tilstrekkelig beskyttelsesutstyr, og som heller ikke informerer sine pasienter om at slikt finnes.

Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for retningslinjene som skal følges under amagamsanering. Det hadde vært å ønske at disse retningslinjene satte strengere krav til beskyttelsen av pasientene.

Fordi vi vet hvor avgjørende det er at tannlegene gir pasientene sine optimal beskyttelse under utboring og sanering av amalgam, har FTH gjort gjentatte fremstøt overfor myndighetene med vekt på at bruk av slikt beskyttelsesutstyr må innføres som et absolutt krav. Det oppleves som absurd at det finnes svært strenge pålegg i forhold til utstyr på tannlegekon- torene som skal hindre at utboret kvikksølv havner i miljøet, mens det ikke finnes noe pålegg som sikrer pasienten eller tannhelse- personell tilsvarende beskyttelse under behandlingen.

DETTE ER NØDVENDIG FOR Å GI BEST MULIG BESKYTTELSE:

  • Kofferdammaske under utboring. Dette er viktig for å beskytte mot kvikksøvparyikler under utboringen. Det beskytter slimhinnen i munnen, og hindrer at frigitt kvikksølv svelges.
  • Estra avsug for kvikksølvdamp i rommet. Dette beskytter både tannlegen og pasienten mot å puste inn Kvikksølvdamp i rommet etter utboringen.
  • Esktra sterkt avsug ved tannen.
  • Anestesimaske over nese, tilkoblet frisk luft under utboringen. Dette beskytter mot kvikksølvdamp som frigis under utboringen.

Ikke bor ut mange amalgamfyllinger samtidig. Normalt bør man vente 6 uker mellom hver utboring. Særlig følsomme mennesker må ofte la det gå enda lengre tid.

Styrk kroppens motstandskraft mot kvikksølv gjennom inntak av mineraler og vitaminer før igangsetting av sanering (Selen, E-vitamin, C-vitamin og sink). Dersom du ønsker mer informasjon i forbindelse sanering, ta gjerne kontakt med oss.