AMALGAMFORBUD I EU?

Norge og Sverige har gått foran og har kommet lengst i verden når det gjelder forbud mot amalgam som tann- fyllingsmateriale. Nå er tiden inne for et forbud i EU. I det følgende beskriver Ann-Marie Lidmark i forbundsledelsen i Tandvårdskadeförbundet det kommende EUarbeidet. Nå gjenstår å samle styrke til et forbud i EU.

Konsultasjonsrapport og ekspertgrupper

I mars 2012 ble det publisert en rapport om hvordan kvikksølv fra dentalt amalgam og batterier kan bli redusert. ( Study on the potential for reducing mercury pollution from dental amalgams and batteries) EUkommisjonens direktorat for miljøspørsmål hadde bestilt rapporten.

Utredningen konstaterte at et amalgamforbud var viktig for å minske miljøutslippene av kvikksølv. Etter en første diskusjon med interessentene, dvs. industrien, frivillige organisasjoner (NGO) og medlemslandene, ble spørsmålet om dentalt amalgam sendt videre for ytter- ligere behandling til to vitenskapelige arbeidsgrupper innen direktoratet for helse, konsumenter og miljø. De fikk i oppdrag å uttale seg om dentalt amalgam og dets alternativ når det gjelder miljørisiko, indirekte helseeffekter samt sikkerhet for pasienter og personell. Arbeidet i ekspertgruppene har startet og prosessen er lukket fram til rapportene blir publisert, noe som er beregnet til å skje i løpet av juni måned. Deretter fortsetter kommisjonens arbeid for å nå fram til et politisk forslag som forhåpentlig ender med utfasing av amalgam med sluttdato 2018.

Om kommisjonen velger å legge fram et forslag som sikter mot en teknisk revidering av nåværende lovvedtak kan prosessen bli relativt kort. Velger man i stedet en helt ny lovgivning vil beslutningen tar betydelig lengre tid.

EU ’s Ministerråd

Forslaget forberedes deretter politisk av EU’s ministerråd og først etter det kan et ordførendeland ta opp forslaget til politisk avgjørelse. De land som er mest negative til et forbud er Belgia, Portugal og Polen. Frankrike som bruker mye amalgam har historisk sett vært negative, men sier nå at de på sikt kan støtte et amalgamforbud, og det samme synes å gjelde Storbritannia som nylig har byttet side.

Lobbyarbeid og påvirkning

Så snart de to ekspertrapportene publiseres kommer de frivillige organisasjoner likesom andre interessenter til å legge fram sine synspunkter. For vår del samordnes det europeiske arbeidet av Zero Mercury Working Group, som består av organisasjoner i flere europeiske land inklusiv Tandvårdskadeförbundet. (Tf)

Den svenske regjering arbeider for et amalgamstopp i Europa og Sverige er et foregangsland. Tf kommer til å påvirke tjenestemenn i Miljøverndepartementet og Kjemikalieinspeksjonen for å få fram våre argumenter. Før møtet i Geneve lanserte Tf miljøavgifter på kvikksølv i amalgam (ca.500 kr/gram) som et alternativ til forbud. Vi håper at regjeringen tar med dette forslaget i de europeiske diskusjonene. Miljøavgifter samsvarer vel med prinsippene om at den som forurenser også betaler og kan være lettere å svelge for de motvillige landene.

De land som motvirker et amalgamforbud hevder at alternative materialer er dårlige og ikke like holdbare som amalgam, at alternativene er dyrere og at de er vanskelige å anvende i utviklingslandene. Disse argumentene bør imøtegås på en aktiv måte.

Sverige og Norge er de eneste land i verden som har forbudt amalgam og vi kan derfor vise at tannpleien fortsatt er bra, at kostnadene ikke har økt bemerkelsesverdig mye og om mulig vise at sykdomshyppigheten er redusert. Vi bør også løfte fram svenske tannleger som utøver amalgamfri tannpleie i utviklingslandene og tilby opplæring om alternativene.

Ann-Marie Lidmark, Zoofysiolog og ekspert på folkehelse, medlem i forbundsstyrelsen.